БИЗНЕСЦЕНТЪР/БИЗНЕСИНКУБАТОР НОВА ЗАГОРА
 
Настоящи проекти:

На 1 август 2011г. СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор - Нова Загора" и Фондация "Земята - източник на доходи" сключиха договор за сътрудничество и съвместна дейност по проект "Интегриране на ромски общности чрез икономически инициативи", осъществяван от фондацията, с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България".

Проектът е насочен към намаляване на безработицата сред ромски общности в селските райони на страната чрез прилагане на модел, съчетаващ повишаване на уменията за селскостопанска дейност и предприемачество с финансова подкрепа за ромските семейства.

Целта на проекта е подкрепа на ромски семейства от селските райони на страната за създаване на доходи и заетост... <<повече>>

 

Проект "Connecting europeans through thematic communication circle (Old eyes - new view)"
LLP-2009-GRU-LP-01
Секторна програма "Грюндвиг"
Партньорства за познание

Цели и задачи на проекта: Проекта цели да свърже учители и възрастни ученици от различни европейски държави, които посредством английския език като свързващо звено ще бъдат мотивирани да повишат способностите си за комуникация на английски език и да подобрят своите трансгранични умения за общуване... <<повече>>

Приключили проекти:

                                                                                                                                    

Проект "Публично-частното партньорство - Механизъм за подобряване
на бизнес средата и привличане на инвестиции
в общините Нова Загора и Твърдица"

На 21.11.2006г. СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора" подписа договор с Министерството на Икономиката и енергетиката за изпълнение на Проекта "Публично-частното партньорство - Механизъм за подобряване на бизнес средата и привличане на инвестиции в общините Нова Загора и Твърдица" финансиран по Грантовата схема за безвъзмездна помощ в областта на публично-частното партньорство. Това е първата Грантова схема, която Министерството на икономиката и енергетиката реализира в качеството си на Изпълнителна агенция по програма ФАР.
Схемата е част от проект "Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия" и е един от инструментите за изпълнение на проекти за регионално развитие в синхрон с приетата през 2005 г. Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2005-2015.


Целта на проекта изпълняван от СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора" е да се подобрят условията и бизнес средата за повишаване на инвеститорския интерес и подкрепа на потенциални и реализирани инвеститори в региона на общините Нова Загора и Твърдица на база изградено ПЧП между СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора", Общинска администрация Нова Загора и Общинска администрация Твърдица. Създаването на ROSIO център в общините Нова Загора и Твърдица, посредством организиране на електронна база данни, съдържаща пълен пакет информация за потенциала на двете общини, интегрирана в интернет портал целящ подпомагане предприемачите и инвеститорите в региона.
Основните дейности на проекта са:
- Оборудване на ROSIO център в община Нова Загора с под-център в община Твърдица;
- Набиране на информация и създаване на база данни;
- Създаване на Интернет портал;
- Оптимизиране на портала за изкачването му в Топ 100 в ранг листата на световните търсачки;
- Изработване на брошура, инвестиционне гайд и информационни табели;
- Семинар за Публично-частното партньорство;
- Официално представяне на инвестиционния портал.

 

ПРОЕКТ "Публично - частното партньорство - възможност за превръщане на
селищна могила Дядово в обект на културен туризъм"

Виж web сайта създаден по Проекта

"Активни услуги на пазара на труда"

"Активни услуги на пазара на труда" (АУПТ) е обособена част от програмата "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта" (СИНЗ), която се финансира от българското правителство със заем от Световна банка. АУПТ се обръща към бедността и безработицата, концентрирана главно сред бедните дълготрайно безработни, ощетени по редица показатели, като изолираност, ограничен достъп до пазара на основни услуги, ниска заетост. Предназначението на активните услуги е да помогнат на безработните да разширят своя човешки капитал, да се върнат на работа, включително като стартират собствен бизнес.
През месец декември 2005г. СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора" подписа договор за предоставяне на квалификационни услуги на безработни лица от гр. Нова Загора и гр. Твърдица по специалностите "Мазилки и шпакловки" и "Шивачество". Обучението "Мазилки и шпакловки" е насочено към представителите на малцинствата в гр. Нова Загора.

"Младежка трудова борса - Алтернативи"
През месец юли 2005г. към Фонда за специални проекти на Проект JOBS СНЦОП "Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора" спечели проект "Младежка трудова борса - Алтернативи".
Целта на проекта е подпомагане на безработните лица в опитите им за намиране на работа. Желанието ни е да се повиши мотивацията и активността на безработните младежи в опитите им за устройване на работа. С реализирането на настоящия проект желанието ни е да се улесним достъпа на заинтересованите лица до наличните трудови е ресурси и свободните работни места.
Към момента все повече млади хора проявяват интерес към реализирането на Проекта и регистрирането си в базата данни. През месец февруари ще стартират и трите мотивационни обучения за безработните, с професионален психолог, специалист - професионално ориентиране и юрист - консултант. Обученията имат за цел да подпомогнат с професионални напътствия безработните при реализирането им на пазара на труда.

Проекти
Обучения
Бизнесинкубатор
Екип
Полезни връзки
ПРОЕКТИ